top of page

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych:
1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Investmont spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Roździeńskiego 188, 40 – 203 Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000785719, posiadająca REGON: 383329217, NIP: 634-295-92-69  prowadzący salon MOBIDOOR(dalej "Administrator").
2. Celem przetwarzania pozyskanych przez Administratora Pani/Pana danych osobowych – w zależności od okoliczności ich pozyskania – jest:
I. w przypadku kontrahentów Administratora lub osób działających na rzecz takiego kontrahenta – wykonywanie zawartych umów z podmiotami, które Pani/Pan reprezentuje lub umów zawartych bezpośrednio z Panią/Panem, w tym realizacja wynikających z tych umów praw i obowiązków,
II. w przypadku innych niż kontrahenci Administratora usługodawców bądź dostawców lub osób działających na ich rzecz – koordynacja wykonywanej usługi bądź dostawy na rzecz Administratora,
III. w przypadku osób przekazujących swe dane Administratorowi w celu nawiązania ewentualnej współpracy bądź nawiązania innych relacji – nawiązanie potencjalnej współpracy gospodarczej bądź innych relacji lub możliwość ewentualnego zawarcia umowy w przyszłości,
IV. w przypadku przedstawicieli organów publicznych, administracji rządowej i samorządowej, organów ścigania, sądów, inspekcji lub innych instytucji kontrolujących – współpraca w zakresie realizowania praw i obowiązków nałożonych na Administratora przez powszechnie obowiązujące przepisy,
V. w przypadku niewymienionych powyżej osób kierujących zapytania bądź poszukujących innej formy kontaktu z Administratorem – ustalenie przedmiotu zapytania bądź potrzeby kontaktu.
W każdym przypadku, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu ochrony Administratora przed ewentualnymi roszczeniami lub ewentualnymi zobowiązaniami wynikającymi bądź mogącymi wynikać z powszechnie obowiązujących przepisów
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.:  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
4. Podanie danych jest dobrowolne. 
5.  Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim takim jak: firmy kurierskie, firmy świadczące usługi IT dla Administratora. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
6.  Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu,.
7.  Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8.  Dane osobowe będą przechowywane do czasu zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych.

bottom of page